LiveCycle Rights Management ES4

Adobe LiveCycle Rights Management je serverski proizvod za kreiranje i provođenje politike prava raspolaganja dokumentom.

Osnovne poslovne funkcije koje se njime ostvaruju su zaštita intelektualne svojine i poverljivih informacija sačuvanih u dokumentima, nadzor pristupa dokumentima i ograničavanje prava, nadzor ko je i kada dokument otvorio i što je s njime radio. Postavljene politike mogu se dinamički menjati, te na taj način dokument čak i opozvati, bez obzira gde se u tom trenutku nalazi. Zaštita se sprovodi mehanizmom 256 AES enkripcije, a primenjiva je na PDF, Microsoft Office (Word, Excel i PowerPoint), Flash video i CAD (PTC Pro/ENGINEER i Lattice) datotekama.

Funkcija zaštite i nadzora ugrađuju se direktno u datoteku, tako da prati protok datoteke i ostvaruje pune funkcionalnosti bez obzira gde se datoteka nalazi. Sve manipulacije datotekom – pristup, čitanje, ispisivanje, kopiranje i sl. – sistematski se i u realnom vremenu beleže na konzoli sistema, i ovlašćena osoba uvek ih može utvrditi. Na taj način, Adobe omogućava najviši i najsveobuhvatniji nivo zaštite elektronskih dokumenata u industriji.

Ove napredne funkcije bezbednosti dokumenata potrebne su svakoj ozbiljnoj organizaciji koja stvara dokumente koji sadrže informacije poverljive prirode, bez obzira da li su one poverljive samo u periodu pripreme dokumenta pre njegovog konačnog usvajanja i objavljivanja (npr. Predlozi zakonskih akata, sudske odluke, ugovori, izveštaji , planovi i sl.), ili su trajno poverljive u celom životnom veku dokumenta (ugovori, poslovne informacije i planovi, izveštaji, recepture i sl.).


Preuzmite PDF LiveCycle Rights Management ES4

Dodatni nivo bezbednosti elektronskih dokumenata može se ostvariti digitalnim potpisivanjem dokumenata, uz pomoć Adobe LiveCycle Digital Signatures serverskog alata. Posebno je važno napomenuti da ovaj alat potpisivanje PDF dokumenata ostvaruje prema PAdES EU normi.