Uspešnija saradnja

Uz Community Cloud kreirajte kvalitetne online zajednice. Uspešno komunicirajte sa korisnicima, partnerima i zaposlenima na jedinstvenoj kolaboracijskoj platformi.


45%

46%

46%

48%

VEĆE ZADOVOLJSTVO KORISNIKA
BRŽI PRISTUP STRUČNJACIMA
VEĆI ANGAŽMAN PARTNERA
VEĆI ANGAŽMAN ZAPOSLENIH

Kvalitetniji prodajni kanal

Efikasnija podrška

Kvalitetnije se povežite sa partnerima i dobavljačima, povećajte njihovu efikasnost, pa na kraju i prodaju. Omogućite partnerima jednostavan pristup informacijama, kao i registraciju prodajnih prilika. Sa kvalitetnim rešenjem kreirajte bogate i efikasne baze znanja i tako omogućite korisnicima da sami pronađu rešenje. Iskoristite svoj tim za podršku za kompleksnije zahteve.

Povezivanje sa korisnicima

Produktivniji zaposleni

Zahvaljujući direktnoj međusobnoj interakciji, izgradite kvalitetniji odnos sa svojim korisnicima. Omogućite im slanje povratnih informacija o vašem brandu, proizvodima, uslugama,… Kreirajte kvalitetne online zajednice za svoje zaposlene. U svakom trenutku im omogućite pristup svim potrebnim informacijama, kako bi bili zadovoljniji, proaktivniji i produktivniji.

2015_sfdc_dev_user_official_badge_registered_consulting_partner_small

Kao Salesforce Consulting Partner pružamo vam usluge konsaltinga, prodaje, implementacije i podrške za Salesforce® rešenja. Treba vam efikasno rešenje za upravljanje vašim poslovanjem?

Pošaljite upit